Privaatsusteade

Privaatsuspoliitika

Üldsätted

Käesoleva privaatsuspoliitikaga reguleeritakse kuidas ja millises mahus OÜ Aurelius Invest (edaspidi Laenud.ee) töötleb kliendiandmeid nii kliendisuhte loomisel kui ka kogu lepingusuhte kestvuse perioodil ning millised õigused on seoses andmete töötlemisega.

Laenud.ee töötleb kliendiandmeid tulenevalt õigusaktidest (kohalikud regulatsioonid nt „Isikuandmete kaitse seadus“ kui ka Euroopa Liidu õigusaktid „GDPR“) ainult sellises ulatuses, mis on vajalik kliendilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.

Avaldades soovi sõlmida leping Laenud.ee’ga või saada pakkumine lepingu sõlmimiseks, annab klient sellega nõusoleku andmete töötlemiseks Privaatsustingimustes  toodud ulatuses ja korras.

Kõiki kliendiandmeid hoitakse konfidentsiaalsena ning neid ei avaldata ilma nõusolekuta kolmandatele osapooltele (va seadusest tulenevatel juhtudel).

Laenud.ee kasutab järgmisi allikaid andmete kogumiseks: 

 • kliendi poolt avaldatav teave;
 • avalikud riiklikud registrid (sh Äriregister, Kinnistusregister, sanktsioonide/ ärikeeldude nimekirjad);
 • veebilehtedelt leitav avalik teave (nt Google).

Mõisted

Klient andmete töötlemise mõttes on isik, kes on sõlmimas või sõlminud Laenud.ee lepingu teenuse kasutamiseks või kes on seotud teenusega (sh. Kliendi seaduslik esindaja, juhtorgani liige, tegelik kasusaaja, eraisikust käendaja või laenu tagatiseks seatud vara omanik).

Kliendiandmed on lepinguga seotud isikute kohta käiv teave, mis on Laenud.ee teatavaks saanud lepingu sõlmimise protsessi raames ning lepingu täitmisel (nt laenusaaja või tema esindaja / käendaja isikuandmed, kontaktandmed jms), sh kogu teave, mida Laenud.ee on seaduslikul teel kogunud avalikest allikatest või saanud õiguslikel alustel kolmandatelt isikutelt.

Andmete töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav toiming (nt andmete kogumine, kasutamine, säilitamine ja edastamine).

Laenuandja ja vastutav töötleja on  Aurelius Invest, mis tegutseb Laenud.ee kaubamärgi all.

Kolmas isik on iga füüsiline ja/või juriidiline isik, kes võib kliendiandmeid töödelda Vastutava töötleja või on Laenud.ee poolt Volitatud töötleja otseses alluvuses.

Andmete töötlemise üldpõhimõtted

Kliendiandmete töötlemisel Laenud.ee poolt lähtutakse Andmekaitse määruse „GDPR“, isikuandmete kaitse seaduses ja muudes asjakohastes regulatsioonides sätestatud nõuetest. 

Laenud.ee töötleb kliendiandmeid, sealhulgas avaldab neid Volitatud töötlejatele ja Kolmandatele isikutele ainult sellises ulatuses, mis on vajalik kliendilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks või seadusest tulenevast kohustusest (nt töötleme isikuandmeid kliendisuhete haldamiseks, seadusest tulenevate nõuete täitmiseks, oma õigustatud huvide kaitseks, kuid ka otseturunduseks ja oma teenuste arendamiseks).

Laenud.ee rakendab kõiki meetmeid, mis on vajalikud kliendiandmete konfidentsiaalsuse kaitsmiseks.

Laenud.ee on kohustatud hoidma kliendiandmeid konfidentsiaalsena ning  lubab ligipääsu kliendiandmetele ainult oma esindajatele (sh töötajad, juhatuse liikmed).

Laenud.ee ei töötle lepinguga seotud isikute terviseandmeid.

Kliendiandmete koosseis

Laenud.ee töötleb alltoodud andmeid järgmiselt:

 • Laenusaaja juhatuse, nõukogu, volitatud esindajate või tegelike kasusaajate isiklikud andmed (nimi, isikukood, isikut tõendava dokumendi andmed, residentsus jne) isiku tuvastamiseks;
 • kontaktandmeid (telefoninumber,  e-posti aadress jne) kliendile lepinguga seotud teabe või ka finantsteenusepakkumiste edastamiseks;
 • andmed mida kasutatakse kliendi tausta hindamiseks vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise reeglitele (sh. andmed äritegevuse kohta, vara päritolu kohta);
 • kliendi või finantsteenuse lepinguga seotud isikute finantsseisundi andmed (sissetulek, vara, kohustused, maksekäitumine, võlgnevused jne) selleks, et teha kindlaks isiku võime täita lepingust tulenevaid kohustusi;
 • seadusest tuleneva kohustuse täitmisel saadud andmed (nt järelevalveasutuse, uurimisorganite, kohtutäiturite ja teiste ametiasutuste järelpärimistest saadud andmed või andmed kliendi seotuse kohta rahapesu, terrorismi rahastamisega jne).

Kliendiandmete töötlemise eesmärgid

Lisaks ülaltoodule võib Laenud.ee töödelda andmeid alltoodud eesmärkidel:

 • enne lepingu sõlmimist lepingulise suhte ettevalmistamiseks või Laenud.ee hoolsuskohustuse täitmiseks on laenuandjal õigus koguda andmeid kolmandatelt isikutelt ja avalikest allikatest (nt. Krediidiinfo, Äriregister, RIK andmebaasid jne.);
 • kui andmete töötlemine on vajalik Laenud.ee’ga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks nt. lepingu rikkumisega tekkinud kohustuse sissenõudmiseks;
 • või lepinguga seotud isikute poolt esitatud andmete täiendamiseks, uuendamiseks ja kontrollimiseks.

Kliendiandmete avaldamine

Laenud.ee’l on õigus alltoodud juhtudel edastada kliendi andmeid järgmistele Kolmandatele isikutele:

 • kliendi ja Laenud.ee vahel sõlmitud lepingu täitmisega seotud isikutele (nt käendajad, tagatisvara omanikud, sideteenuse osutajad);
 • vastavate maksekäitumisega seotud andmekogude hoidjatele ( nt Krediidiinfo);
 • Lepingust tuleneva nõudeõiguse loovutamisel uuele laenuandjale;
 • krediidiasutuste poolt tehtud päringutele seoses seadusest tuleneva rahapesu tõkestamise ja terrorismi rahastamise nõuete kohaldamisega;
 • kui klient on rikkunud Lepingust tulenevaid kohustusi Laenud.ee ees, on Laenud.ee’l õigus avaldada Lepingu rikkumisega seotud andmeid (võla ja viivise suurus, jne) maksehäireregistri pidajatele (nt. Krediidiinfo). 

Kliendi isikuandmete säilitamine

Laenud.ee säilitab isikuandmeid nii kaua kui vajalik selle eesmärgi, milleks neid koguti, täitmiseks või nii kaua, kui kohalduv seadus seda nõuab. Nii nõude esitamise tähtajad vastavalt Eesti Võlaõigusseadusele kui ka isikuandmete säilitamise tähtajad tulenevad erinevatest õigusaktidest, mis on muuhulgas seotud nt rahapesu tõkestamise ja raamatupidamise reeglitega ja mis mõjutavad kliendiandmete säilitamise tähtaegu. 

Kliendiandmed kustutatakse (va andmed, mida Laenud.ee on kohustatud õiguslikul alusel säilitama vastavalt kohalduvatele õigusaktidele) kui klient esitab  vastavasisulise taotluse.

Kliendi õigused andmete töötlemisel

Klient võib nõuda enda kohta käivate andmete täiendamist või parandamist kui temale teadaolevalt need on ebatäpsed või need on muutunud.  Sellisel juhul esitab klient Laenud.ee’le vastava kirjaliku avalduse.

Kliendil on õigus saada Laenuid.ee’lt teavet Kolmandate isikute kohta, kellele kliendi lepinguga seotud isikuandmeid  on edastatud.

Kliendil on õigus nõuda nõuda andmete täiendamist või parandamist.

Klient võib nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, va. juhul, kui Fortis Finence’i poolt andmete töötlemise õigus ja kohustus tuleneb kohalduvast õigusaktist või kui see on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või täitmise tagamiseks.

Klient võib kliendiandmete töötlemise kohta selgituste saamiseks või kaebuste esitamiseks pöörduda Laenud.ee poole aadressil info@laenud.ee  

Kliendil on tema õiguste rikkumise korral igal ajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Kui tuvastatakse, et kliendiandmete töötlemisel on rikutud kliendi õigusi, on kliendil õigus nõuda talle rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist seaduses sätestatud alusel ja korras.

Küpsiste kasutamine

Laenud.ee kasutab külastajate statistika kogumiseks ja analüüsimiseks ning veebilehe funktsionaalsuse parendamiseks küpsiseid.

Küpsised on tekstifailid, mis salvestuvad sinu arvutisse või seadmesse veebilehte külastades, eesmärgiga parandada veebilehe personaalset kasutuskogemust. Küpsised on olulised veebilehe kasutatavuse jälgimiseks ning parema teenuse pakkumiseks. Küpsiste abil saab analüüsida veebiliiklust ja selle täpsemat kasutust. Küpsis ei anna ligipääsu sinu arvutile või seadmele.

Ajutised küpsised salvestatakse sinu arvutisse või seadmesse üksnes ajaks, mil sa konkreetset veebilehitsejat kasutad ning kustutatakse pärast veebilehitseja sulgemist.

Püsivad küpsised on küpsised, mis salvestatakse sinu arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist. Püsivad küpsised võivad jääda sinu arvutisse päevadeks, kuudeks või aastateks.

Kolmanda osapoole küpsised on loodud kolmandate osapoolte poolt ning mida kasutakse analüütilisel eesmärgil või isikustatud turunduseks. Saadud teavet kasutame veebilehe paremaks muutmiseks ja kliendikogemuse pakkumiseks.

Saad igal ajal küpsiste kasutamisega mittenõustuda või salvestatud küpsised kustutada. Küpsiseid saad kustutada ja nende kasutamise keelata oma veebilehitseja seadetest.

Küpsistega mittenõustumisel ei pruugi veebilehe funktsionaalsus olla täies mahus kättesaadav.

Privaatsuspoliitika

Üldsätted

Käesoleva privaatsuspoliitikaga reguleeritakse kuidas ja millises mahus OÜ Aurelius Invest(edaspidi Laenud.ee) töötleb kliendiandmeid nii kliendisuhte loomisel kui ka kogu lepingusuhte kestvuse perioodil ning millised õigused on seoses andmete töötlemisega.

Laenud.ee töötleb kliendiandmeid tulenevalt õigusaktidest (kohalikud regulatsioonid nt „Isikuandmete kaitse seadus“ kui ka Euroopa Liidu õigusaktid „GDPR“) ainult sellises ulatuses, mis on vajalik kliendilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.

Avaldades soovi sõlmida leping Laenud.ee’ga või saada pakkumine lepingu sõlmimiseks, annabklient sellega nõusoleku andmete töötlemiseks Privaatsustingimustes  toodud ulatuses ja korras.

Kõiki kliendiandmeid hoitakse konfidentsiaalsena ning neid ei avaldata ilma nõusolekuta kolmandatele osapooltele (va seadusest tulenevatel juhtudel).

Laenud.ee kasutab järgmisi allikaid andmete kogumiseks: 

 • kliendi poolt avaldatav teave;

 • avalikud riiklikud registrid (sh Äriregister, Kinnistusregister, sanktsioonide/ ärikeeldude nimekirjad);

 • veebilehtedelt leitav avalik teave (nt Google).

Mõisted

Klient andmete töötlemise mõttes on isik, kes on sõlmimas või sõlminud Laenud.ee lepingu teenuse kasutamiseks või kes on seotud teenusega (sh. Kliendi seaduslik esindaja, juhtorgani liige, tegelik kasusaaja, eraisikust käendaja või laenu tagatiseks seatud vara omanik).

Kliendiandmed on lepinguga seotud isikute kohta käiv teave, mis on Laenud.ee teatavaks saanud lepingu sõlmimise protsessi raames ning lepingu täitmisel (nt laenusaaja või tema esindaja / käendaja isikuandmed, kontaktandmed jms), sh kogu teave, mida Laenud.ee on seaduslikul teel kogunud avalikest allikatest või saanud õiguslikel alustel kolmandatelt isikutelt.

Andmete töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav toiming (nt andmete kogumine, kasutamine, säilitamine ja edastamine).

Laenuandja ja vastutav töötleja on  Aurelius Invest, mis tegutseb Laenud.ee kaubamärgi all.

Kolmas isik on iga füüsiline ja/või juriidiline isik, kes võib kliendiandmeid töödelda Vastutava töötleja või on Laenud.eepoolt Volitatud töötleja otseses alluvuses.

Andmete töötlemise üldpõhimõtted

Kliendiandmete töötlemisel Laenud.ee poolt lähtutakse Andmekaitse määruse „GDPR“, isikuandmete kaitse seaduses ja muudes asjakohastes regulatsioonides sätestatud nõuetest. 

Laenud.ee töötleb kliendiandmeid, sealhulgas avaldab neid Volitatud töötlejatele ja Kolmandatele isikutele ainult sellises ulatuses, mis on vajalik kliendilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks või seadusest tulenevast kohustusest (nt töötleme isikuandmeid kliendisuhete haldamiseks, seadusest tulenevate nõuete täitmiseks, oma õigustatud huvide kaitseks, kuid ka otseturunduseks ja oma teenuste arendamiseks).

Laenud.ee rakendab kõiki meetmeid, mis on vajalikud kliendiandmete konfidentsiaalsuse kaitsmiseks.

Laenud.ee on kohustatud hoidma kliendiandmeid konfidentsiaalsena ning  lubab ligipääsu kliendiandmetele ainult oma esindajatele (sh töötajad, juhatuse liikmed).

Laenud.ee ei töötle lepinguga seotud isikute terviseandmeid.

Kliendiandmete koosseis

Laenud.ee töötleb alltoodud andmeid järgmiselt:

 • Laenusaaja juhatuse, nõukogu, volitatud esindajate või tegelike kasusaajate isiklikud andmed (nimi, isikukood, isikut tõendava dokumendi andmed, residentsus jne) isiku tuvastamiseks;

 • kontaktandmeid (telefoninumber,  e-posti aadress jne) kliendile lepinguga seotud teabe või ka finantsteenusepakkumiste edastamiseks;

 • andmed mida kasutatakse kliendi tausta hindamiseks vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise reeglitele (sh. andmed äritegevuse kohta, vara päritolu kohta);

 • kliendi või finantsteenuse lepinguga seotud isikute finantsseisundi andmed (sissetulek, vara, kohustused, maksekäitumine, võlgnevused jne) selleks, et teha kindlaks isiku võime täita lepingust tulenevaid kohustusi;

 • seadusest tuleneva kohustuse täitmisel saadud andmed (nt järelevalveasutuse, uurimisorganite, kohtutäiturite ja teiste ametiasutuste järelpärimistest saadud andmed või andmed kliendi seotuse kohta rahapesu, terrorismi rahastamisega jne).

Kliendiandmete töötlemise eesmärgid

Lisaks ülaltoodule võib Laenud.ee töödelda andmeid alltoodud eesmärkidel:

 • enne lepingu sõlmimist lepingulise suhte ettevalmistamiseks või Laenud.ee hoolsuskohustuse täitmiseks on laenuandjal õigus koguda andmeid kolmandatelt isikutelt ja avalikest allikatest (nt. Krediidiinfo, Äriregister, RIK andmebaasid jne.);

 • kui andmete töötlemine on vajalik Laenud.ee’ga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks nt. lepingu rikkumisega tekkinud kohustuse sissenõudmiseks;

 • või lepinguga seotud isikute poolt esitatud andmete täiendamiseks, uuendamiseks ja kontrollimiseks.

Kliendiandmete avaldamine

Laenud.ee’l on õigus alltoodud juhtudel edastada kliendi andmeid järgmistele Kolmandatele isikutele:

 • kliendi ja Laenud.ee vahel sõlmitud lepingu täitmisega seotud isikutele (nt käendajad, tagatisvara omanikud, sideteenuse osutajad);

 • vastavate maksekäitumisega seotud andmekogude hoidjatele ( nt Krediidiinfo);

 • Lepingust tuleneva nõudeõiguse loovutamisel uuele laenuandjale;

 • krediidiasutuste poolt tehtud päringutele seoses seadusest tuleneva rahapesu tõkestamise ja terrorismi rahastamise nõuete kohaldamisega;

 • kui klient on rikkunud Lepingust tulenevaid kohustusi Laenud.ee ees, on Laenud.ee’l õigus avaldada Lepingu rikkumisega seotud andmeid (võla ja viivise suurus, jne) maksehäireregistri pidajatele (nt. Krediidiinfo). 

Kliendi isikuandmete säilitamine

Laenud.ee säilitab isikuandmeid nii kaua kui vajalik selle eesmärgi, milleks neid koguti, täitmiseks või nii kaua, kui kohalduv seadus seda nõuab. Nii nõude esitamise tähtajad vastavalt Eesti Võlaõigusseadusele kui ka isikuandmete säilitamise tähtajad tulenevad erinevatest õigusaktidest, mis on muuhulgas seotud nt rahapesu tõkestamise ja raamatupidamise reeglitega ja mis mõjutavad kliendiandmete säilitamise tähtaegu. 

Kliendiandmed kustutatakse (va andmed, mida Laenud.ee on kohustatud õiguslikul alusel säilitama vastavalt kohalduvatele õigusaktidele) kui klient esitab  vastavasisulise taotluse.

Kliendi õigused andmete töötlemisel

Klient võib nõuda enda kohta käivate andmete täiendamist või parandamist kui temale teadaolevalt need on ebatäpsed või need on muutunud.  Sellisel juhul esitab klient Laenud.ee’le vastava kirjaliku avalduse.

Kliendil on õigus saada Laenuid.ee’lt teavet Kolmandate isikute kohta, kellele kliendi lepinguga seotud isikuandmeid  on edastatud.

Kliendil on õigus nõuda nõuda andmete täiendamist või parandamist.

Klient võib nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, va. juhul, kui Fortis Finence’i poolt andmete töötlemise õigus ja kohustus tuleneb kohalduvast õigusaktist või kui see on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või täitmise tagamiseks.

Klient võib kliendiandmete töötlemise kohta selgituste saamiseks või kaebuste esitamiseks pöörduda Laenud.ee poole aadressil info@laenud.ee

Kliendil on tema õiguste rikkumise korral igal ajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Kui tuvastatakse, et kliendiandmete töötlemisel on rikutud kliendi õigusi, on kliendil õigus nõuda talle rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist seaduses sätestatud alusel ja korras.

Küpsiste kasutamine

Laenud.ee kasutab külastajate statistika kogumiseks ja analüüsimiseks ning veebilehe funktsionaalsuse parendamiseks küpsiseid.

Küpsised on tekstifailid, mis salvestuvad sinu arvutisse või seadmesse veebilehte külastades, eesmärgiga parandada veebilehe personaalset kasutuskogemust. Küpsised on olulised veebilehe kasutatavuse jälgimiseks ning parema teenuse pakkumiseks. Küpsiste abil saab analüüsida veebiliiklust ja selle täpsemat kasutust. Küpsis ei anna ligipääsu sinu arvutile või seadmele.

Ajutised küpsised salvestatakse sinu arvutisse või seadmesse üksnes ajaks, mil sa konkreetset veebilehitsejat kasutad ning kustutatakse pärast veebilehitseja sulgemist.

Püsivad küpsised on küpsised, mis salvestatakse sinu arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist. Püsivad küpsised võivad jääda sinu arvutisse päevadeks, kuudeks või aastateks.

Kolmanda osapoole küpsised on loodud kolmandate osapoolte poolt ning mida kasutakse analüütilisel eesmärgil või isikustatud turunduseks. Saadud teavet kasutame veebilehe paremaks muutmiseks ja kliendikogemuse pakkumiseks.

Saad igal ajal küpsiste kasutamisega mittenõustuda või salvestatud küpsised kustutada. Küpsiseid saad kustutada ja nende kasutamise keelata oma veebilehitseja seadetest.

Küpsistega mittenõustumisel ei pruugi veebilehe funktsionaalsus olla täies mahus kättesaadav.

Laenu pakub OÜ Aurelius Invest (kaubamärk: Laenud.ee). Laen on rahaline kohustus. Enne laenu taotlemist ja lepingu sõlmimist veendu varalist olukorda ja laenu võtmise vajadust hinnates, et laenu tagasimaksmine on jõukohane. Laenu õigeaegse tasumata jätmisega kaasneb kohustus tasuda viivist ja hüvitada sissenõudmiskulud ning võib olla raskendatud tulevikus laenu saamine nii OÜ Aurelius Investi’st kui teistelt laenuandjatelt. Soovitame Sul alati enne otsustamist tutvuda nii OÜ Aurelius Invest pakkumise kui ka lepingu tingimustega.